การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โดยใช้รูปแบบ CIPP

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยใช้รูปแบบ CIPP <<คลิ๊ก
ผู้วิจัย นายอารีย์ วีระเจริญ หน่วยงาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ปีที่ทำการประเมิน พ.ศ. 2563 – 2564