[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
edocument

ห้องสมุด Digital
DLIT
e-learning_B.D.2
Exam-Bodin2
คลังข้อสอบ
Energy-bd2
link banner
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐาปนีย์ ผุยคำภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสิริพร นทีจารุชิต
ครู
Click ดูประวัติ
นางภคพร เฉวียงหงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายธนาณุวัฒน์ นาคยิ้ม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธาวัลย์ ลิ้มเจริญวงศ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเอื้ออาทิตย์ อิ่มเต็ม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี ไชยศีรษะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษกร สุขทั่วญาติ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรสุดา สุทธิชัยยา
ครู
Click ดูประวัติ
นายทศนันท์ เปรมใจ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภัสนี มะรังศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชลราดา คล้ายจำนง
ครู
Click ดูประวัติ
นางกิตติยา ทัศนะสกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฏฐิยา บุณฑริกาวรรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชนม์ณศิกานต์ จันดาอ่อน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวณิชาภัทร บุญยะผลานันท์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยนาค
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา เจียมสมัย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฏฐนิช รอดเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวญาราภรณ์ รุ่งกิจการวัฒนา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปัน
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯ วิทย์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : งานแนะแนว
15 : ครูอัตราจ้าง