[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
edocument

DLIT-BODINDECHA 2
งานเรียนเสริมวันเสาร์
ห้องสมุด Digital
link banner
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเปรมวดี กนกรำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสมพิศ จักรเพ็ชร
ครู
Click ดูประวัติ
นางนที สุขทรัพย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสาคร เข็มทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางนงนุช จำปา
ครู
Click ดูประวัติ
นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกันยา ปาทาน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพงศิณี ศิริรัตน์ถาวร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสมนึก จงอร่ามเรือง
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ต.ตรีพล อาโปกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญชสา วัชระเสวี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวดรุณรัตน์ แซ่จิ้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีระยุทธ บุญเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุฑารัตน์ ขวัญอ่อน
ครู
Click ดูประวัติ
นายพิชัย แสนเสนา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรัชดา บุระวงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ อุ่นศิริ
ครู
Click ดูประวัติ
นายสิทธิชัย โบราณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสราลี วงศ์สุเพ็ง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกุลวงศ์ หินซุย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปิติยา ญาณรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นายเทอดศักดิ์ เลียบวิไล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชญ์สิณี ปิยภัทร์ภากร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา ดีหลี
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ สุดดี
ครู
นายพิศาล เจนใจ
ครู
นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพ
ครู
นายจารึก ภมร
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : งานแนะแนว
15 : ครูอัตราจ้าง