[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
edocument

ห้องสมุด Digital
DLIT
e-learning_B.D.2
Exam-Bodin2
คลังข้อสอบ
Energy-bd2
link banner
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯ วิทย์�ละเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาววิริญญา ศรีสงเปลือย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายภาสกร บัวครอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางระพีพรรณ วาสนจิตต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรศิริ ดีเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประกายดาว พลรักษ์เขตต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางกัญญดา จันเซ่ง
ครู
Click ดูประวัติ
นายภาคี เดชตรัยรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติพร สมเขาใหญ่
ครู
Click ดูประวัติ
นายปัญญา ธงเสนา
ครู
Click ดูประวัติ
นายนพคุณ สุขสวัสดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวไพจิตร อภัยโส
ครู
Click ดูประวัติ
นายศุภวัฒน์ ด้วงรอด
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเตือนจิต โยธี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเอมอร พูลสวัสดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงศ์ แถมยิ้ม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลาวัลย์ ง้าวกาเขียว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรตรียา กมุดรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณวิมล ชลเทพ
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีระวุธ ศิริปุณย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพร อารัชกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางพิชญ์ธิมา ธีราโมกข์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลรัตน์ อะสุพล
ครู
Click ดูประวัติ
นายเจษฎา โกสูงเนิน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกรกนก แป้นศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอารียา โตประเสริฐศักดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณาภรณ์ บุญปก
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอารยา อุ่นเจ้าบ้าน
ครู
นางสาวรุ่งนภา รสภิรมย์
ครู
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวคำภู วงกาง
ครู-คอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางวิไล สุขเกื้อ
ครู-คอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ มลสันเทียะ
ครู-คอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสาวศริยา แก้วลายทอง
ครู-คอมพิวเตอร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯ วิทย์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : งานแนะแนว
15 : ครูอัตราจ้าง