bd2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP

คะแนนสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนพิเศษ gifted

คะแนนสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ gifted