ชื่อ - นามสกุล :นายปฐมพงศ์ พัฒผล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
หน้าที่ในกลุ่ม :