ระบบค้นหาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การตรวจผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทางเวปไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ใส่รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย หากใส่แล้วยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ให้ใส่รหัสผ่านเลข 0000 แทน
3. เลือกรายการข้อมูลของนักเรียน
4. กดปุ่มตรวจ
งานทะเบียนวัดผล & งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี : โทร 02-9479160 ต่อ 113 | whs.in.th