ระบบค้นหาผลสอบหลังเรียนปรับพื้นฐานะดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การตรวจผลทดลองสอบทางเวปไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใส่เลขประจำตัว 5 หลัก
2. ใส่รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย
3. เลือกรายการข้อมูลของนักเรียน
4. กดปุ่มตรวจ
งานทะเบียนวัดผล & งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี : โทร 02-9479160 ต่อ 113