ระบบประกาศผลคะแนนสอบ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การรตรวจผลการสอบทางเวปไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใส่เลขประจำตัวผู้สมัคร 5 หลัก
2. ใส่รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย ถ้าใส่แล้วยังไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ ให้ใส่รหัสผ่านเลข 0000 แทน
3. เลือกประเภทผู้สมัครสอบ
4. กดปุ่มตรวจ
งานทะเบียนวัดผล & งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี : โทร 02-9479160 ต่อ 113 | whs.in.th