ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การตรวจผลทดลองสอบทางเวปไซต์ (ประกาศผลสอบวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)
1. กรอกเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 หลัก
2. กรอกรหัสผ่าน คือ เลข 4 ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน
3. เลือกรายการข้อมูลของผู้สมัคร
4. กดปุ่มตรวจ