ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การตรวจผลทดลองสอบทางเวปไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใส่เลขประจำตัวสอบ 5 หลัก เช่น P0009
2. ใส่รหัสผ่าน : เลขประจำตัวสอบ 5 หลัก ใส่เครื่องหมายขีด - เลข 3 ตัวท้ายบัตรประชาชน เช่น P0009-123
3. เลือกรายการข้อมูลของนักเรียน
4. กดปุ่มตรวจ
งานทะเบียนวัดผล & งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี : โทร 02-9479160 ต่อ 113