ระบบค้นหาข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลทางเวปไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
2. ใส่รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย
3. เลือกระดับชั้น
4. กดปุ่ม ค้นหา
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ไม่พบข้อมูลกรุณาแจ้งครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 10 ต.ค.64 เวลา 17.00 น. | bodin2.ac.th