ทำเนียบผู้บริหาร

นางประจวบ               ชำนิประศาสน์                      พ.ศ. 2533

นายสิทธิรักษ์              จันทร์สว่าง                          พ.ศ. 2533 – 2539

นายสุรเทพ                 ตั๊นประเสริฐ                         พ.ศ. 2539 – 2541

นายอมรรัตน์               ปิ่นเงิน                                 พ.ศ. 2541 – 2545

นายปลองยุทธ             อินทพันธุ์                           พ.ศ. 2545 – 2550

ดร. สุวัฒน์                 วิวัฒนานนท์                         พ.ศ. 2550 – 2553

นายกมล                   บุญประเสริฐ                          พ.ศ. 2553 – 2554

นายโชว์นันต์               มารุตวงศ์                            พ.ศ. 2554 – 2557

ดร. สหชัย                  สาสวน                                 พ.ศ. 2557 – 2561

นายเกษม                  สมภักดี                                 พ.ศ. 2561 – 2563

ดร. อารีย์                  วีระเจริญ                                พ.ศ. 2563 – 2566

ดร. กรวิทย์               เลิศศิริโชติ                             พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน