ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒  ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น  อ่ำทรงงาม  ได้บริจาคให้วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2504

ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพุทธศักราช 2532  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) นางประจวบ  ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และแต่งตั้ง นางประจวบ ชำนิประศาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒  อีกโรงเรียนหนึ่งและเมื่อครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) นายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2533 มีนักเรียนจำนวน 501 คน รวม 9 ห้อง แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูจันทรเกษมใช้สถานที่ของวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักเรียน 6 ห้องเรียนและอีก 3 ห้องเรียน ให้เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)

ปีการศึกษา 2534 รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน และยังคงใช้สถานที่ของวิทยาลัยครูจันทรเกษมและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป

ปีการศึกษา 2535 ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน มีครู จำนวน 74 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นักเรียน 1,370 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 16 ห้อง ใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 9 ห้องเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)

ปี พ.ศ. 2536 การก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ แล้วเสร็จ  โรงเรียนได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นมิ่งมหามงคลประจำโรงเรียน ปีการศึกษานี้โรงเรียนมีครู จำนวน 85 คน นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 32 ห้องเรียน รวม 1,624 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 40 ห้องเรียนรวม 2,070 คน  ครูจำนวน 100 คน   มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 50 ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด 2,460 คน ครูจำนวน 124 คน  แม้ว่าการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแล้วเสร็จ แต่ห้องเรียนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 54 ห้องเรียน รวมนักเรียน  2,782 คน  ครูจำนวน 139 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน ปีการศึกษานี้  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น มีชั้นจอดรถใต้ดิน  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 540 วัน  งบประมาณ 56.5 ล้านบาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แทนนายสิทธิรักษ์   จันทร์สว่าง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปีการศึกษา 2541 การก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น เสร็จเรียบร้อยพร้อมอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นอาคารหอประชุมในปีการศึกษานี้ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษาและนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541

โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 66 ห้องเรียน รวมนักเรียน 3,659 คน ครูจำนวน 167  คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  8  คน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2542 และได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 ห้องเรียน รวมนักเรียน  3,716  คน  ครูจำนวน 174  คน  ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 34 คน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 77 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,045 คน ครูจำนวน 174 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 39 คน

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลร้านอาหารในสถานศึกษาสะอาด ด้านกายภาพจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2544 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 76 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,027  คน ครูจำนวน 172 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว  37  คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน 77 ห้องเรียน นักเรียน 4,093 คน ครูจำนวน 169 คน    ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 43 คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติดในการขยายเครือข่ายการปฏิเสธยาเสพติด จากกองบัญชาการ ทหารสูงสุด ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School-Based Management) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป ได้บริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB (Performance-Based Budgeting) จัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จนถึงปัจจุบัน โดย นายอมรรัตน์  ปิ่นเงิน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ในต้นปีการศึกษา 2547  โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารดนตรี กีฬาและสนามกีฬาในร่ม 72 พรรษา  บรมราชินีนาถ เป็นการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 80 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,783 คน ครูจำนวน 161 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบาย  ปีการศึกษา 2550  “เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัย และคุณภาพครูและนักเรียนสู่วิถีชีวิตพอเพียง” วันที่ 30 ตุลาคม 2550  นายปลองยุทธ  อินทพันธุ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 และยังคงนโยบายเดิม ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2550 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 79 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,787 คน ครูจำนวน  161 คน  ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน  ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนยังคงนโยบายเดิมและในปีการศึกษานี้โรงเรียนสร้างเรือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเป็นเรือนไทยและเรือนบดินทร 2 พอเพียง ประกอบด้วยธนาคารโรงเรียนและร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเสร็จเรียบร้อย

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน  82 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,963 คน ครูจำนวน 156 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 10 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน  87 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 4,238 คน ครูจำนวน 151 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 11 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2553  ดร.สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และนายกมล     บุญประเสริฐ  มาดำรงตำแหน่งแทน

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีห้องเรียน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,325 คน  ครู 145 คน ครูอัตราจ้าง 21 คน ลูกจ้างประจำ  4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 54 คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครบทุกชั้นในระดับ ม.1-ม.3 โครงการ English Program มีครูต่างชาติจำนวน 8 คน  นอกจากนี้ยังมีโครงการ Intensive English Class (IEC) ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และเปิดการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น  ต้นเดือนพฤษภาคม  2554  โรงเรียนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร  20 ปี  และวันที่ 9  ธันวาคม 2554  นายโชว์นันต์  มารุตวงศ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 91 ห้องเรียน  นักเรียน  4,320  คน ครู 155 คน ครูอัตราจ้าง  48  คน  ลูกจ้างประจำ 4  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 57 คน  ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (IEP) จำนวน 1 ห้องเรียน  ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่  4  และการก่อสร้างอาคาร  20  ปี  แล้วเสร็จโดยทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิด อาคารเมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2555  โดยตั้งชื่ออาคาร  “อาคารสองทศวรรษบดินทร ๒”

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมีห้องเรียน  91  ห้องเรียน  นักเรียน  4,178  คน  ครู  155  คน  ครูอัตราจ้าง  24  คน  ลูกจ้างประจำ  4  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  58  คน  ในปีการศึกษานี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็น  “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล”

ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,147  คน  ครู 153 คน  ครูอัตราจ้าง  26 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 35 คน  ในปีการศึกษานี้ มีการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 4 และอาคาร  5  อาคาร 1  และอาคาร 5  ก่อสร้างอาคารสวัสดิการ  และปรับปรุงเรือนธันยธรเพื่อเป็นที่ระลึกแด่แม่ครูผู้สร้างสรรค์บดินทร ๒ ท่านผู้อำนวยการประจวบ ชำนิประศาสน์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  วันที่  4 พฤศจิกายน 2557  นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แทน นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์  ที่เกษียณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน  นักเรียน  4,100  คน  ครู  150  คน  ครูอัตราจ้าง  30  คน  ลูกจ้างประจำ  4  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  37  คน  วันที่  16  กรกฎาคม  โรงเรียนจัดกิจกรรม  “๒๕  พรรษวัฒน์  บดินทร ๒”  เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 25  ปี และเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพ ScQA

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,021 คน ครู 169   คน  ครูอัตราจ้าง   26  คน   ลูกจ้างประจำ  4  คน   ลูกจ้างชั่วคราว   24  คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเข้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถีพุทธ  และโรงเรียนสีขาว

ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,984 คน ครู 193 คน  ครูอัตราจ้าง   11  คน   ลูกจ้างประจำ  4  คน   ลูกจ้างชั่วคราว   25  คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ประกาศนโยบายการใช้สมุด “ระเบียนความดี” เป็นเครื่องมือในการวัด ติดตาม ประเมินผลแบบบูรณาการในงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสีขาว  และโครงการโรงเรียนสุจริต และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ 27,511,600 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ข และเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน  นักเรียน 3,927 คน  ครู 195 คน  ครูอัตราจ้าง 12 คน  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 36 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน ในปีการศึกษานี้อาคารเรียน 324ล./55-ข (อาคาร 6)  ส่งมอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นักเรียนมีห้องเรียนประจำทุกห้องเรียน    และได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการไฟฟ้านครหลวง และผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน  นักเรียน 3,882 คน  ครู 196 คน  ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 38 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน ในปีการศึกษานี้ ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) และได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดำเนินการดีเด่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน  นักเรียน 3,802 คน  ครู 192 คน  ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 36 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต และได้รางวัลชมเชยในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และได้รางวัลระดับดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน  นักเรียน 3,703 คน  ครู 169 คน  พนักงานราชการ 3 คน ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 37 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ดีเยี่ยม ระดับกรุงเทพมหานคร รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันกษัตริย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านประชาธิปไตย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลการขับเคลื่อนระเบียนความดี ยอดเยี่ยม