แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จากประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ On-Site ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้
(อ่านประกาศฉบับเต็ม)

1. ตารางห้องเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

2. ตารางเรียนของนักเรียน

3. ตารางการแจกหนังสือเรียน

4. ปฏิทินสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

5.  รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียน ทุกระดับชั้น

6. เอกสารการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (ประกาศในเดือน มิถุนายน 2565)

7. แนวปฏิบัติของนักเรียน ครู บุคลากรและเเผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานศึกษา

8. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนช่วงการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

9. ข้อปฏิบัติการจราจร