ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) <<คลิ๊ก

สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร
Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก
วิชาภาษาไทย<<คลิ๊ก
วิชาสังคมศึกษา<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อทำแบบทดลองได้อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2565
(เข้าระบบโดยใช้วิธีการเหมือนการทดลองสอบคัดเลือกที่ผ่านมา)
เข้าสู่ระบบทดลองสอบห้องเรียนปกติ<<คลิ๊ก