การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566


ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 26 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 4 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ม.1 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ระดับชั้ม ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับชั้ม ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ


ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
แบบรับรองการอาศัยอยู่จริงของนักเรียน ม.1 (เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ)
 แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (8-15 มีนาคม 2566)