การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

———————————————————————————————————–
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ระดับชั้ม ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

———————————————————————————————————–
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับชั้ม ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ

———————————————————————————————————–
ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
แบบรับรองการอาศัยอยู่จริงของนักเรียน ม.1 (เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ)
 แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (8-15 มีนาคม 2566)