การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

*ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบประเมินผลหลังปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (คลิก Dowload)

รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (คลิก Dowload)

หมายเหตุ รหัสประจำตัวนักเรียนในใบรายชื่อใช้ในการกรอกบนกระดาษคำตอบในวันสอบหลังปรับพื้นฐาน


*ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (08.30-13.30 น.)

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (คลิก Dowload)

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (คลิก Dowload)


*ตารางสอบหลังเรียนปรับพื้นฐาน


*แนวปฎิบัติในการเรียนและสอบประเมินหลังเรียนปรับพื้นฐาน