แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด

1.ตารางเรียนของนักเรียน

2.1 ตารางแจกหนังสือเรียน

2.2 ตารางแจกหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP/IEP)

3.ปฏิทินสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

4.รายชื่อนักเรียนทั้งหมด แยกตามระดับชั้น/ห้อง

5.เอกสารการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ศึกษาได้ในเดือน มิถุนายน 2566

6.แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

7.แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

8.ข้อปฏิบัติการจราจร