ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดกาญจนาภิเษกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับ
TOR ปรับปรุงห้องสมุดฉบับจริง
แบบ ปร.5(ก)
แบบ ปร.5(ข)
แบบ ปร.6 2-3
รายการปริมาณงานและราคา