ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างครูอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 <<คลิ๊ก TOR ครูต่างชาติ (ตปท) ปี 2566 <<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program

Read more

ประกวดราคาซื้อ ซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ร่างรายละเอียดขอบข่ายงาน (TOR) รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ บก.1 ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ ปร.5(ก)ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบประมาณงานและราคา ปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก FACTOR F งานปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก TOR ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนก<<<อ่านรายละเอียดคลิก

Read more

ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน (ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน(ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างจ้างนำนักเรียนโครงการ IEP ไปค่ายภาษาอังกฤษฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ้างนำนักเรียน IEP ไปค่าย <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก บก.06 จ้างนำนักเรียน Intensive English Program ไปค่ายภาษาอังษ <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก TOR จ้างนำนักเรียน Intensive English

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างห้องเรียน  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก TOR ปรับปรุงห้องเรียนวิชาการ  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก ปร4-6 ปรับปรุงห้องเรียนวิชาการ  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก  

Read more

ประกาศการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๒ จำนวน ๔๖ เครื่อง

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<คลิ๊ก ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๒ จำนวน ๔๖ เครื่อง <<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ <<คลิ๊ก

Read more