ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดกาญจนาภิเษกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับ TOR ปรับปรุงห้องสมุดฉบับจริง แบบ ปร.5(ก) แบบ ปร.5(ข) แบบ ปร.6 2-3 รายการปริมาณงานและราคา

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดค่ายสิงคโปร์ EP ปี 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดค่ายสิงคโปร์ EP ปี 2566 TOR ค่ายสิงคโปร์ EP บก.06 ค่าสิงคโปร์ EP รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดค่ายสิงคโปร์ Gifted ปี 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดค่ายสิงคโปร์ Gifted ปีการศึกษา 2566 ร่างรายละเอียดขอบข่ายงาน (TOR) รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

จ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท

ประกาศจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างครูอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 <<คลิ๊ก TOR ครูต่างชาติ (ตปท) ปี 2566 <<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program

Read more

ประกวดราคาซื้อ ซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ร่างรายละเอียดขอบข่ายงาน (TOR) รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ บก.1 ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ ปร.5(ก)ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบประมาณงานและราคา ปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก FACTOR F งานปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก TOR ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนก<<<อ่านรายละเอียดคลิก

Read more