ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายในลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
กิจกรรมกีฬาภายในลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2566


 • ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว
  นางสาวนิธินันท์ นีรมาศ (น้ำฟ้า) ม.6/14
  เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00
 • ผู้ถือป้ายโรงเรียน
  นางสาวกานต์สินี พะเนาไธสง (กานพลู) ม.6/9
  นายปรัตถกร จันทร์คงวงษ์ (คาบิว) ม.6/11
  นางสาวกาญจน์ปวีร์ วงศ์จินต์ (ขมิ้น) ม.6/6
  นายวรานนท์ กวนศิริ (โฟกัส) ม.6/6

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผลการคัดเลือกคฑากร ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง คณะราชสุภาวดี (สีฟ้า)

 • คฑากร
  นางสาวเพ็ญพุทธ กันตพงษ์คงเดช ม.5/10
  นางสาวมาริญาดา งามพิมาย ม.4/14
  นางสาวณัฐนันท์ มีธรรม ม.4/14
  นางสาวจุฑามณี นุตตโยธิน ม.5/10
 • ผู้ถือป้ายใหญ่คณะสี
  นางสาวสุพิชชา สิงติ ม.5/15
  นางสาวแก้วสวรรค์ บัวงาม ม.5/10
  นายชัยพล สังข์หยู ม.5/10
  นายสุวรรณภูมิ ผลทอง ม.5/12
 • ผู้ถือป้ายเดี่ยว
  นางสาวชญานันท์ บุญจันทร์ ม.5/10
 • ผู้ถือธง
  นายณัฐนนท์ บุญพา ม.5/10

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผลการคัดเลือกคฑากร ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง คณะเกษตรรักษา (สีแสด)

 • คฑากร
  นางสาวธิดากานต์ รัตโนทัย ม.4/6
  นางสาวสรัลพร ภูริเริงภูมิ ม.5/3
  นางสาวเพียงออ มีทรัพย์ ม.4/2
 • ผู้ถือป้ายใหญ่คณะสี
  นางสาวกันชนก ธรรมจินดา ม.4/11
  นางสาวณิชากร มานะพงศ์ ม.4/6
  นางสาวชาลิสา สอนเนย ม.5/4
  นางสาวนันท์นภัส พจน์บรรดิษฐ์ ม.5/4
 • ผู้ถือป้ายเดี่ยว
  นางสาวปันพิชญ์ชญา สุพรรณพงษ์ ม.5/2
 • ผู้ถือธง
  นายปรนัน สุทธิแสวง ม.5/4

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผลการคัดเลือกคฑากร ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง คณะราชโยธา (สีเขียว)

 • คฑากร
  นางสาวกิตติธัช ยิ้มกลัด ม.4/10
  นางสาวณัฐชา ปราศอาพาธ ม.5/7
  นางสาวปานไพลิน จิตนอก ม.4/8
  นางสาวบุญยานุช อัยราวงษ์ ม.4/13
  นางสาวดลฤดี สุดประโคนเขต ม.5/14
 • ผู้ถือป้ายใหญ่คณะสี
  นางสาวใบบุญ ประภาสพานทอง ม.4/10
  นางสาวชุดาภัค ชนะไชยภูวนนท์ ม.5/13
  นางสาวนภัทร เรียมสมาน ม.5/7
  นางสาวกัลยกร ประสาททอง ม.4/10
 • ผู้ถือป้ายเดี่ยว
  นางสาวรมย์ชลี เจียมประเสริฐ ม.5/13
 • ผู้ถือธง
  นายธัชกร อาสังฤกษ์ ม.4/10

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผลการคัดเลือกคฑากร ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง คณะพรหมสุรินทร์ (สีชมพู)

 • คฑากร
  นายกฤติน บุษปวนิช ม.5/11
  นางสาวปคุณดา จูอนุวัฒนกุล ม.5/16
  นางสาวชนินท์ณัฐ วรรณทนา ม.5/11
  นางสาวธนัชชา เทศพงศ์ธาดา ม.5/16
 • ผู้ถือป้ายใหญ่คณะสี
  นางสาวเขมจิรา ฟ้าอรุณสวัสดิ์ ม.4/4
  นางสาวมีนา พึ่งประเสริฐ ม.5/5
  นางสาวไอลดา อินยฤทธิ์ ม.4/4
  นางสาวปิยะธิดา สังศรีลา ม.5/9
 • ผู้ถือป้ายเดี่ยว
  นางสาวพิชชานันท์ ญาณัทธนาทรัพย์ ม.5/9
 • ผู้ถือธง
  นายกันตพัฒน์ แสง-ชูโต ม.5/16

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผลการคัดเลือกคฑากร ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง คณะเสมอใจราช (สีเหลือง)

 • คฑากร
  นางสาวสิรญา สันติรักษ์สกุล ม.5/1
  นางสาวศรัณย์พร พลอยกระโทก ม.5/8
  นางสาวณิชาพัฒน์ ปวรไชยอนันต์ ม.5/8
  นางสาวชาลิสา อ่วมจันทร์ ม.5/8
  นางสาวณิชาภา โชติยะสิทธิ ม.5/8
 • ผู้ถือป้ายใหญ่คณะสี
  นางสาวเมณิศา วันทองสุข ม.4/1
  นางสาวปาณิศรา สินนา ม.4/7
  นางสาวธนภรณ์ คฤหปาน ม.5/6
  นางสาวณภัทรติกา ภารเพ็ง ม.5/8
 • ผู้ถือป้ายเดี่ยว
  นางสาวโยธกา ตาเต็มดวง ม.4/9
 • ผู้ถือธง
  นายพีรวิชญ์ เอื้อจิรกาล ม.5/8

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน