งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒<<คลิ๊ก ชื่อผู้ศึกษา นายอารีย์ วีระเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปีการศึกษา 2564

Read more

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โดยใช้รูปแบบ CIPP

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยใช้รูปแบบ CIPP <<คลิ๊ก ผู้วิจัย นายอารีย์ วีระเจริญ หน่วยงาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หน่วยงาน

Read more