รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (13 พฤษภาคม 2565)
ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(1)
ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(2)

ประกาศการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดประกาศจัดที่เรียน ม.1
บัญชีรายชื่อและรายละเอียดการจัดที่เรียน ม.1 (สพม. กท. เขต2)

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (8 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (5 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (4 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ

กรอกข้อมูลยื่นความจำนงการจัดสรรที่เรียน รอบ2 ประเภทห้องเรียนปกติ (เลือกกรอกเพียง 1 ช่องทาง)
1.ยื่นผ่านเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ที่ www.spmbkk2.com    หรือ
2.ยื่นผ่านโรงเรียน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแล้วนำมายื่นที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

การกรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ระบบกรอกข้อมูลมอบตัวระดับชั้น ม.1  (เริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ในเขตพื้นที่บริการ 
นอกเขตพื้นที่บริการ
เงื่อนไขพิเศษ

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
คะแนน ในเขตพื้นที่บริการ 
คะแนน นอกเขตพื้นที่บริการ

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
Print บัตรประจำตัวสอบระดับชั้น ม.1
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภทห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

คู่มือการสมัคร ม.1  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

  Link สมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (2 พฤษภาคม 2565)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (21 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)(1)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)(2)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (5 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)(1)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)(2)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)(3)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (4 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (2 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
  ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)(1)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)(2)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ (1 เมษายน 2565)
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เรียงตามคะแนนรวม)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)

ประกาศคะแนนสอบของนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)
 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit <<ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit <<ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเภทห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED) 
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ประกาศ!! ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted)
 ประกาศ!! ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ประกาศ!! ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
 ประกาศ!! ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP-คณิต-วิทย์)
 ประกาศ!! ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP-อังกฤษ-คณิต)

 

ประกาศเรียกนักเรียนเพิ่มเติม ม. 3 (เดิม ) เข้าเรียน ม. 4

รายชื่อเพิ่มเติมนักเรียน ม.3 (เดิม ) เพื่อมอบตัวเข้าเรียน ม.4 แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียน ม.4

 

การกรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ระบบกรอกข้อมูลมอบตัวระดับชั้น ม.4  (เริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฏิทินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.3(เดิม) ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อรายงานตัวและมอบตัวตามรอบเวลาในปฏิทิน
นักเรียนชั้น ม.3(เดิม) ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ
 ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (เดิม) ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ประกาศ!! นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 กำหนดการรับสมัครนักเรียน
 แนะนำแผนการเรียน (VDO)
 ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
 Download ใบยื่นความจำนงศึกษาต่อ
 รายละเอียดการฝนรหัสเลือกแผนการเรียน
 แบบรายงานผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียน