ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องพิเศษ)ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.1 (ทุกประเภท) <<คลิ๊ก

สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร
Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศสาตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English program (EP)
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อทำแบบทดลองได้อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2565
(เข้าระบบโดยใช้วิธีการเหมือนการทดลองสอบคัดเลือกที่ผ่านมา)
เข้าสู่ระบบทดลองสอบห้องเรียนพิเศษ<<คลิ๊ก