ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ห้องพิเศษ)ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.4 (ทุกประเภท) <<คลิ๊ก

สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร
Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศสาตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP ภาษาอังกฤษ-คณิต)
เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก
วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก
วิชาภาษาไทย-สังคมฯ<<คลิ๊ก
วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อทำแบบทดลองได้อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2565
(เข้าระบบโดยใช้วิธีการเหมือนการทดลองสอบคัดเลือกที่ผ่านมา)
เข้าสู่ระบบทดลองสอบห้องเรียนพิเศษ<<คลิ๊ก