จ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท

ประกาศจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท