ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ “คลิ๊ก” รายละเอียดประกาศเแนบท้าย “คลิ๊ก”

Read more

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก

Read more

ร่างประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน

ร่างประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ<<คลิ๊ก

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างทำบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวนบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน<<คลิ๊ก ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิ๊ก ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน<<คลิ๊ก

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ร่างประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) <<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ <<คลิ๊ก

Read more